KRYTÍ NA RÁNY

S MEDICINÁLNÍM KAŠTANOVÝM MEDEM

 

Pomáháme redukovat množství amputací.

Eliminujeme sociální izolaci pacientů s nehojící se ránou.

Vivamel medicinální kaštanový med má prokazatelný terapeutický efekt v hojení chronických i akutních ran.

Lékařský kaštanový med je díky svému složení a vlastnostem perfektní volbou pro léčbu ran.

Cukry díky vysoké osmotické aktivitě čistí ránu, vytvářejí vlhké prostředí, a chrání ránu před vnějšími vlivy – infekcí a sekundárním poškozením tkáně.

Zánět, otok a bolest odezní rychleji, zintenzivní se granulace a epitelizace, snižuje se tvorba jizev.

Léčba rány lékařským kaštanovým medem urychluje hojení.

MOJCA KREGAR, TOSAMA

Vivamel medicinální kaštanový med se vyznačuje komplexními mechanismy, které účinně urychlují hojení ran.

UDRŽUJE VLHKÉ PROSTŘEDÍ

Ve vlhkém prostředí vytvořeném lékařským kaštanovým medem se rána prokazatelně hojí až pětkrát rychleji než v prostředí suchém. Kaštanový med vytváří a udržuje vlhké prostředí v ráně díky vysoké osmotické aktivitě cukrů, které obsahuje.

Vice…

PODPORUJE DEBRIDEMENT A ČIŠTĚNÍ

V procesu hojení je mimořádně důležité odstranění nekrotické tkáně z rány, která funguje jako fyzická bariéra bránící hojení a je ideální živnou půdou pro bakterie. Medicinální kaštanový med aktivuje autolytický a proteolytický debridement v ráně.

Vice…

PROTIZÁNĚTLIVÉ A ANTIOXIDAČNÍ ÚČINKY

Chronické rány se hojí pomalu, protože stagnují v zánětlivé fázi. Tvoří se volné radikály, které ničí nově vytvořené buněčné struktury tkání. Lékařský kaštanový med bohatý na antioxidanty inhibuje volné radikály, proto se zánět v ráně zastaví a ustoupí.

Vice…

ANTIMIKROBIÁLNÍ AKTIVITA

V procesu hojení ran je zásadní snížení mikrobiální zátěže. Bylo prokázáno, že medicinální kaštanový med s mnoha antimikrobiálními mechanismy vykazuje antibakteriální účinky proti gramnegativním a grampozitivním bakteriím, včetně MRSA, VRE a plísním.

Vice…

PŘEDCHÁZÍ A DESTABILIZUJE BIOFILM

Výzkum potvrdil, že ze všech druhů medu je kaštanový med nejúčinnější v prevenci tvorby biofilmu. Obsahuje kyselinu kynurenovou, která má schopnost zastavit komunikaci mezi bakteriemi v biofilmu a tím jej destabilizovat.

Vice…

STIMULUJE GRANULACI A EPITELIZACI

Cukry přirozeně obsažené v medu dodávají buňkám energii k jejich obnově. Lékařský kaštanový med s vysokým obsahem draslíku, vápníku, zinku, manganu a prolinu stimuluje proces proliferace v ráně.

Vice…

REDUKUJE ZÁPACH RÁNY

Bakteriální infekce a zánět v ráně mohou způsobit nepříjemný zápach. Medicinální kaštanový med snižuje zápach z rány, jelikož se bakterie místo exsudátu z rány živí glukózou z medu. Vedlejším produktem metabolismu glukózy je kyselina mléčná, která nezapáchá a zároveň vytváří prostředí nepříznivé pro mikroby

Vice…

HOJENÍ RAN S MEDEM SE ŘÍDÍ KONCEPTEM TIME

TIME CONCEPT je moderní a komplexní přístup k léčbě ran. Prostřednictvím analýzy, testování a klinických studií bylo prokázáno, že použití krytí na rány Vivamel se řídí čtyřmi kroky tohoto konceptu.

Vice…

Medicinální kaštanový med Vivamel má výjimečnou schopnost přizpůsobit se potřebám rány – v každé fázi vyvíjí několik EFEKTŮ, které probíhají nepřetržitě a současně, což dále urychluje hojení ran.

IDEÁLNÍ POMĚR CUKRŮ

Med je nasycený roztok cukrů (až 80 %), jednoduchých i složených. Cukr využívá osmotický princip k dehydrataci bakterií a současně vyvolává lokální imunitní odpověď v ráně. Osmotický tlak vytahuje tekutiny z tkání  a aktivuje se tak autolytický debridement, nekrotická tkáň v ráně změkne a snadněji se oddělí.

Vice…

KYSELÉ pH

Med z kaštanu lékařského vytváří v ráně kyselé prostředí, které spouští proces hojení, zabraňuje růstu bakterií a reguluje hladinu matrix metaloproteináz (MMP).

Vice…

KYSELINA KYNURENOVÁ

Biofilm je přítomen ve většině chronických ran. Je to shluk pomalu rostoucích bakteriálních buněk, které tvoří perzistentní polysacharidový ochranný plášť. Kaštanový med je jediným druhem medu, který obsahuje kyselinu kynurenovou, která zabraňuje tvorbě biofilmu nebo jej destabilizuje.

 

Vice…

GLUKÓZOOXIDÁZA

Med z kaštanu lékařského obsahuje glukózooxidázu, enzym, který se aktivuje při zředění medu. Spouští reakci, při které vzniká kyselina glukonová a peroxid vodíku. Peroxid vodíku se uvolňuje pomalu a v nízkých koncentracích, dále se snižuje pH v ráně, aktivují se proteázy a stimulují proteolytický debridement.

 

Vice…

HIGH CONTENTS OF ELEMENTS

Compared to other types of honey, chestnut honey stands out due to its high contents of potassium, calcium, manganese, and zinc. These elements are involved in the synthesis of collagen, which is a building block of newly formed tissue. Consequently, the processes of granulation and epithelialization in the wound are accelerated.

Vice…

AMINOKYSELINA PROLIN

Jedním z hlavních ukazatelů pravosti kaštanového medu je obsah aminokyseliny prolin. V ráně působí prolin jako silný antioxidant a je velmi důležitý při syntéze kolagenu.

Vice…

ANTIOXIDANTY

Kaštanový med je bohatý na antioxidanty; nejvýznamnější jsou flavonoidy a kyselina fenolová. Jejich působení zesiluje kyselina askorbová a prolin. Antioxidační aktivita i protizánětlivé účinky jsou založeny na inhibici volných radikálů. V tkáni je nastolena oxidační rovnováha, která zkracuje zánětlivou fázi a podporuje hojení ran.

Vice…

100 % NATURAL ORIGIN

Pure, naturally produced SWEET CHESTNUT (Castanea sativa) honey in one of the purest types of honey with exceptional composition. For the production of Vivamel dressings with medical chestnut honey, exclusively naturally produced chestnut honey in 100% concentration without added thickening agents is used.

Vice…

Chestnut honey is the active ingredient in Vivamel wound dressings.

Nonetheless, the carrier material of the dressing also plays an important role in establishing and maintaining moist environment in the wound. It can be non-absorbent or it can bind microbes and dead cells into its structure.

KRYTÍ NA RÁNY VIVAMEL

VIVAMEL ALGINATE

Vivamel alginát je krytí na rány z hnědé mořské řasy (alginátu vápenatého), který je impregnován kaštanovým mediciálním medem. Nejlépe se hodí pro rány, kde je nutné kontrolovat zánětlivý proces a snížit exsudát. Při kontaktu s exsudátem alginát vytváří gel a váže tekutinu, mikroby a nečistoty z rány do jeho struktury.

VIVAMEL CONTACT

je kontaktní mřížka napuštěná kaštanovým medem. Doporučuje se na mělké rány s mírným exsudátem ve fázi granulace a epitelizace, kde chceme chránit spodinu rány a umožnit snadnější a rychlejší hojení.

VIVAMEL PROTECT

je měkká polyuretanová pěna napuštěná kaštanovým medem. Nejúčinnější je u ran, kde je primárním cílem zkrácení zánětlivé fáze a podpora proliferace. Pěna výjimečně chrání ránu a podporuje hojení.

VIVAMEL V TUBĚ

je vhodný k ošetření povrchových i hlubokých ran. Lze jej použít samostatně nebo v kombinaci s jinými obvazy Vivamel. Med se plní do hliníkové tuby, která se po zmáčknutí neroztahuje, což zabraňuje kontaminaci obsahu.

VIVACARE MEL

je sada skládající se z náplastí a lékařského kaštanového medu v tubě. Lze jej použít jako první pomoc na drobné rány, rychle a efektivně pomoci při drobných popáleninách, škrábancích, oděrkách, puchýřích, drobných operačních ranách. Jednoduše naneste med z tuby na savý polštářek náplasti a zakryjte ránu.

VIVAMEL ALGINAT

Vivamel alginate is a wound dressing made of brown sea algae impregnated with medical chestnut honey. It is best suited for wounds, where it is necessary to control the inflammatory process and reduce exudate. In contact with the exudate, alginate forms gel and binds the fluid, microbes, and impurities from the wound into its structure.

BUY

VIVAMEL CONTACT

is a contact mesh impregnated with medical chestnut honey. It is recommended for shallow wounds with mild exudate in granulation and epithelisation phase, where we want to protect the wound bed and enable easier and faster healing.

BUY

VIVAMEL PROTECT

is a soft polyurethane foam impregnated with medical chestnut honey. It is most effective in wounds where the primary goal is to shorten the inflammatory phase and promote proliferation. The foam exceptional protection to the wound and promotes healing.

BUY

VIVAMEL IN A TUBE

is suitable for treating both surface and deep wounds. It can be used alone or in combination with other Vivamel dressings. Honey is filled into an aluminium tube that does not expand after squeezing, which prevents contamination of the contents.

BUY

VIVACARE MEL

is a kit consisting of plasters and medical chestnut honey in a tube. It can be used it as first aid for minor wounds and to help with minor burns, scratches, abrasions, blisters, minor surgical wounds quickly and effectively. Simply apply honey from the tube to the absorbent pad of the plaster and cover the wound.

BUY

Lékařský kaštanový med Vivamel má výjimečnou schopnost přizpůsobit se potřebám rány – v každé fázi rozvíjí několik účinků, které probíhají nepřetržitě a současně, což dále urychluje hojení ran.

RYCHLEJŠÍ HOJENÍ RÁNY